Artykuły naukowe

Artykuły naukowe

Opracowywanie artykułów naukowych

Oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie opracowywania wyników badań naukowych oraz procesu pisania artykułów naukowych celem publikacji w wiodących czasopismach naukowych. Piszemy na podstawie konspektu, redagujemy i tłumaczymy: 

 • prace oryginalne
 • artykuły przeglądowe
 • komentarze
 • listy do redakcji
 • opisy przypadków
 • metaanalizy i przeglądy systematyczne

Oferujemy także pomoc na poszczególnych etapach przygotowania manuskryptu, takich jak:

 • ocena merytoryczna materiałów źródłowych (np. raportów końcowych z badania)
 • konsultacja statystyczna
 • przygotowanie rycin, rysunków oraz wykresów w formacie do publikacji
 • korekta językowa native speakera
 • przegląd i kontrola zgodności piśmiennictwa
 • analiza możliwości publikacji
 • wybór czasopisma z uwzględnieniem zawartości merytorycznej i kontekstu naukowego materiału oraz oczekiwanego wskaźnika cytowań (impact factor) 
 • przygotowanie listu przewodniego do redakcji czasopisma
 • redagowanie i formatowanie zgodnie z wymaganiami IMRAD1 (ICMJE2) oraz wytycznymi wybranego czasopisma 
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi recenzentów
 • wsparcie techniczne w trakcie wgrywania artykułu do panelu submisyjnego czasopisma

Wsparcie w przygotowaniu artykułów naukowych wymaga ścisłej współpracy autora z doświadczonym pisarzem medycznym we wszystkich aspektach publikacji, takich jak:

 • odpowiednie zaplanowanie artykułu
 • prawidłowe przygotowanie abstraktu, wstępu oraz metodyki
 • wybór oraz sposób prezentacji wyników
 • sugestie dotyczące dyskusji
 • wybór odpowiedniego piśmiennictwa

Podczas tworzenia artykułów ściśle przestrzegamy wytycznych GPP33. Zasadami GPP kierujemy się także przy komunikacji wyników badań medycznych sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne4.

1IMRAD: The structure of scientific papers, which are divided into the following sections: Introduction, Methods, Results, and Discussion
2ICMJE: International Committee of Medical Journal Editors
3GPP: Good Publication Practice
4BMJ 2009;339:b4330

Współpraca z naszym zespołem

Nasi pisarze to osoby z tytułem magistra lub doktora, które ukończyły co najmniej jeden kierunek z zakresu nauk biologicznych i mają wieloletnie doświadczenie w publikowaniu artykułów naukowych. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu alergologii, anestezjologii, angiologii, biotechnologii, kardiologii, farmakologii klinicznej, dermatologii, diabetologii, medycyny ratowniczej, endokrynologii, gastroenterologii, geriatrii, ginekologii, hematologii, histologii, implantologii, chorób zakaźnych, intensywnej terapii, urządzeń medycznych, żywienia medycznego, chorób metabolicznych, biologii molekularnej, nefrologii, neurologii, onkologii I biologii nowotworu, pediatrii, parazytologii, farmakoekonomii, psychiatrii I psychologii klinicznej, pulmonologii, radiologii, reumatologii, chirurgii, toksykologii, transplantologii i ultrasonografii.

Nasi pisarze medyczni są specjalistami w swoich dziedzinach, dlatego zredagowane przez nich teksty cechują się najwyższą jakością. Ich zadanie polega nie tylko na edycji tekstu, ale także na zwróceniu uwagi na kwestie, które mogą być poruszone przez recenzentów. PMW przejmie także niezwykle ważne zadanie napisania listu przewodniego do redakcji w sposób, który zwróci uwagę redaktorów. Pisarze medyczni oferują również wsparcie w napisaniu abstraktu oraz przygotowaniu prezentacji PowerPoint, aby ułatwić Państwu zaprezentowanie badań naukowych na międzynarodowych konferencjach w najlepszy możliwy sposób.

Podczas pracy nad manuskryptem nasi pisarze medyczni są wspierani przez statystyków i ekspertów. Przygotowanie artykułu naukowego wymaga także ścisłej współpracy z autorami, aby upewnić się, że ostateczna wersja tekstu jest zgodna z ich oczekiwaniami. Bliska współpraca z pisarzem medycznym daje również możliwość zdobycia doświadczenia w pisaniu publikacji, dlatego nasz system redagowania tekstów jest także bardzo skutecznym sposobem na indywidualne szkolenie dla autorów.

PMW pomoże Państwu wybrać najbardziej odpowiednie czasopismo do publikacji, opierając się na wskaźniku cytowań oraz zawartości merytorycznej i kontekście naukowym pracy. Nasi pisarze medyczni są obeznani z wieloma czasopismami naukowymi, ich wymaganiami i preferencjami, są wiec w stanie oszacować szanse manuskryptu na długo przez jego złożeniem. Dzięki temu czasochłonny i często frustrujący proces opracowania artykułu staje się o wiele łatwiejszy mniej kłopotliwy.

W celu uzyskania wstępnej wyceny prosimy o kontakt.

Tłumaczenia medyczne

Język angielski jest głównym językiem używanym do popularyzacji odkryć naukowych na forum międzynarodowym. PMW współpracuje ze światowej klasy tłumaczami, którzy mogą przełożyć publikacje medyczne z każdego języka na język polski. Oferujemy także profesjonalną pomoc w tłumaczeniu manuskryptów z języka polskiego na angielski oraz inne języki.

Nasi tłumacze medyczni są lekarzami z doskonałą znajomością języka angielskiego i wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów medycznych. W celu zapewnienia najwyższego poziomu i jakości, ich fachowe tłumaczenia podlegają dalszej rewizji lingwistycznej i medycznej przez native speakerów.

Tłumaczenie PMW obejmuje:

 • tłumaczenie artykułów naukowych z każdego języka na język polski albo z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański I rosyjski
 • korektę każdego tekstu przez doświadczonego native speakera z bezpośrednią znajomością stylu i dialektu medycznego języka angielskiego

W celu uzyskania wstępnej wyceny prosimy o kontakt.

Standardy etyczne PMW

Proper Medical Writing przestrzega Good Publication Practice for Communicating Company-Sponsored Medical Research (GPP3). Zgodnie z tymi wytycznymi:

 • redagowanie artykułów odbywa się w ścisłej współpracy z autorem
 • wszyscy współautorzy pracy muszą wyrazić zgodę na korzystanie z usług Proper Medical Writing (PMW)
 • autorzy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi przez redaktora przed wysłaniem pracy do czasopisma i zaakceptować wersję ostateczną
 • autorzy mogą przenieść na redaktora administracyjne aspekty przygotowania publikacji do druku lub prezentacji publicznej
 • pisarz medyczny zazwyczaj nie spełnia kryteriów autorstwa zdefiniowanych przez ICMJE2; jeżeli jednak miał znaczący udział np. w. interpretacji wyników lub w przeglądzie literatury) i jest gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność za przynajmniej jeden aspekt publikacji, powinien być uwzględniony jako współautor.
 • redaktor powinien upewnić się, czy autorzy zamieścili klauzule dotyczące konfliktu interesów, finansowania badań, kontrybucje oraz podziękowania
 • redaktor ma obowiązek dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i rzetelności publikacji w zakresie, w jakim współpracował z autorami.
 • statystycy wnoszą znaczący wkład intelektualny, dlatego tez powinni być uwzględnieni jako współautorzy zgodnie z GPP3
 • edytor powinien upewnić się, że wszyscy autorzy dostarczą oświadczenia o ujawnieniu informacji, włącznie z klauzulami dotyczącymi konfliktu interesów, finansowania badan naukowych, ich wkładu w badanie oraz podziękowań
 • edytor ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i wiarygodność publikacji w zakresie, w jakim współpracował z autorami

Medical writing (pisanie i redagowanie tekstów medycznych) nie jest tym samym co “ghostwriting” (zatrudnianie pisarza-widma). Stawianiu znaku równości pomiędzy korzystaniem z tych dwóch usług stanowczo sprzeciwia się The Association of American Medical Colleges, które stwierdza: "współpraca naukowców na jasno określonych zasadach z badaczami pracującymi na rzecz przemysłu, pisarzami medycznymi oraz ekspertami z zakresu nauk ścisłych nie jest ghostwritingiem"3. W artykułach cytowanych w wytycznych GPP34-6 podkreśla się, że pisarz medyczny uwzględniony w sekcji Podziękowania nie może być uważany za ghost-writera.

Zgodnie z wytycznymi European Medical Writing Association (EMWA), autorami publikacji są osoby, które pracowały wspólnie nad jej przygotowaniem, tak aby była ona zgodna z jednolitymi wymaganiami ICMJE. Te osoby musza znacznie przyczynić się do: (a) opracowania koncepcji oraz zaprojektowania badania lub zgromadzenia wyników, analizy wyników i interpretacji; (b) stworzenia wstępnej wersji artykułu lub jego korekty krytycznej z punktu widzenia zawartości intelektualnej; i (c) zatwierdzenia ostatecznej wersji artykułu do publikacji. Autorzy musza spełnić wszystkie trzy kryteria. Dodatkowo, jakakolwiek inna osoba spełniająca te trzy kryteria powinna być włączona do listy autorów. Autorzy publikacji powinni także być gotowi wziąć odpowiedzialność za przynajmniej jeden aspekt badania naukowego.

1 Battisti WP, Wager E, Baltzer L, et al. Good Publication Practice for Communicating Company-Sponsored Medical Research: GPP3. Ann Intern Med. 2015;163:461-464. doi:10.7326/M15-0288
2 http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
3 Industry funding of medical education. Report of an AAMC task force. 2008, Lo B, Field MJ, Institute of Medicine.
3 Woolley KL. Goodbye ghostwriters!: How to work ethically and efficiently with professional medical writers. Chest. 2006;130:921-3. doi:10.1378/chest.130.3.921
4 Hamilton CW. Differential diagnosis: distinguishing between ghostwriting and professional medical writing in biomedical journals [Letter]. JAMA Intern Med. 2013;173:2091-2. doi:10.1001/jamainternmed.2013.10420
5 Stretton S. Systematic review on the primary and secondary reporting of the prevalence of ghostwriting in the medical literature. BMJ Open. 2014;4:e004777. doi:10.1136/bmjopen-2013-004777
6 Jacobs A, Wager E. European Medical Writers Association (EMWA) guidelines on the role of medical writers in developing peer-reviewed publications. Curr Med Res Opin. 2005;21:317-21. doi:10.1185/030079905X25578

 

pmw